Zápisnice a Uznesenia Obecného Zastupiteľstva
Názov Stiahnuť súbor
Návrh dodatok č_ 1 k VZN 2_2015
  1 súbor      1 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území Obce Klubina
  1 súbor      4 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Klubina
  1 súbor      3 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN o vylepovaní volebných plagátov a iných reklamných a propagačných materiálov
  1 súbor      4 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Všeobecne záväzné nariadenie obce Klubina č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Klubina
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN o odpadoch
  1 súbor      36 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN č2/2015
  1 súbor      41 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN č01/2015 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor