Obecné zastupiteľstvo Obce Klubina na základe uznesenia č. 10/2018 zo dňa 21.03.2018

schválilo

a) jeden volebný obvod v obci Klubina pre voľby do orgánov miestnej samosprávy na volebné obdobie 2018- 2022

b) 7 poslancov v obci Klubina, pre voľby do orgánov miestnej samosprávy na volebné obdobie 2018- 2022

c) 100% úväzok starostu v obci Klubina po voľbách do orgánov miestnej samosprávy na volebné obdobie 2018- 2022

V Klubine, 8.8.2018