Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

VZN Obce
Názov Stiahnuť súbor
Návrh – Dodatok č. 3 k VZN Obce Klubina č. 1/2017
  1 súbor      2 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018
  1 súbor      4 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2017
  1 súbor      4 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015
  1 súbor      4 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN č. 1/2019
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh dodatok č_ 1 k VZN 2_2015
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území Obce Klubina
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Klubina
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN o vylepovaní volebných plagátov a iných reklamných a propagačných materiálov
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Všeobecne záväzné nariadenie obce Klubina č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Klubina
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor