Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

VZN Obce
Názov Stiahnuť súbor
VZN č. 1/2019
  1 súbor      3 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh dodatok č_ 1 k VZN 2_2015
  1 súbor      4 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území Obce Klubina
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Klubina
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN o vylepovaní volebných plagátov a iných reklamných a propagačných materiálov
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Všeobecne záväzné nariadenie obce Klubina č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Klubina
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN o odpadoch
  1 súbor      39 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN č2/2015
  1 súbor      45 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN č01/2015 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
  1 súbor      15 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor