Božena Poliačková

Starosta obce Klubina

Starosta obce: Mgr. Božena Poliačková

E-mail
: starosta@klubina.sk

Tel/FAX
: 041/4395123, 0918562896

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Klubina

Jozef Lipták

Viktor Podmanický

Jozef Baričiak

PaedDr. Janka Jašková

Mgr. Ondrej Kubica

Daniela Zajačiková

Bc. Pavol Kubica

Hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír Kasaj

Obecný úrad

Obecný úrad Klubina
Klubina 67
02304 Stará Bystrica
Tel:041 / 439 51 23
Email: ou.klubina@stonline.sk starosta@klubina.sk

Samospráva obce Klubina

Obec Klubina je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, ktorá združuje osoby s trvalým pobytom na jej území. Obec sa pri výkone samosprávy riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, podielov výnosu dane z príjmov územnej samospráve a ďalších zdrojov – dotácií zo štátneho rozpočtu a pod.

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce, ktorý slúži na plnenie úloh obce. Obec ako právnická osoba vykonáva i prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného konania, životného prostredia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií prostredníctvom Spoločného obecného úradu v Starej Bystrici.

Prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, evidencie obyvateľstva vykonáva obec samostatne. Opatrovateľskú službu poskytuje prostredníctvo spoločného obecného úradu v Starej Bystrici.

Obec v roku 2004 zriadila základnú školu s materskou školou, so súčasťou školská jedáleň. Nakoľko v obci Klubina boli iba 2 alokované triedy ZŠ, ktoré patrili pod Základnú školu v Starej Bystrici obec Klubina požiadala Ministerstvo školstva o zaradenie ZŠ s MŠ Klubina do siete škôl a od 1.9.2004 začala ZŠ s MŠ Klubina fungovať ako samostatný právny subjekt.

Základné ustanovenia

Orgánmi obce Klubina sú: Obecné zastupiteľstvo obce Klubina a starosta obce Klubina. Obecné zastupiteľstvo obce Klubina zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú: komisie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich pôsobnosti.

Identifikačné údaje

Názov: Obec Klubina
Právna forma: obec – právnická osoba
Adresa pre poštový styk: Obecný úrad Klubina č. 67, 023 04 Stará Bystrica
IČO: 00314056
DIČ: 2020553051
Bankové spojenie: Prima banka a.s. Čadca číslo účtu: 7700135004/5600
Telefón: 041/4395123
E-mail: ou.klubina@stonline.sk, starosta@klubina.sk
www.klubina.sk