Božena Poliačková

Starosta obce Klubina
Starosta obce: Mgr. Božena Poliačková E-mail: starosta@klubina.sk Tel/FAX: 041/4395123, 0918562896
Poslanci obecného zastupiteľstva obce Klubina 1. Jozef Lipták , zástupca starostu 2. Mgr. Ondrej Kubica 3. Eva Vlčková 4. Jozef Baričiak 5. PaedDr. Janka Jašková 6. Irena Jedináková 7. Daniela Zajačiková Hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír Kasaj

Úradné hodiny

  • Pondelok: 7:OO - 15:00 hod.
  • Utorok: nestránkový deň
  • Streda: 7:00 - 17:00
  • Štvrtok: 7:00 - 15:00 hod.
  • Piatok: 7:00 - 13:00
  • Prestávka na obed: 11:30 -12:00

Obecný úrad

Obecný úrad Klubina Klubina 67 02304 Stará Bystrica Tel:041 / 439 51 23 Email: ou.klubina@stonline.sk starosta@klubina.sk

Samospráva obce Klubina

Obec Klubina je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, ktorá združuje osoby s trvalým pobytom na jej území. Obec sa pri výkone samosprávy riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, podielov výnosu dane z príjmov územnej samospráve a ďalších zdrojov – dotácií zo štátneho rozpočtu a pod. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce, ktorý slúži na plnenie úloh obce. Obec ako právnická osoba vykonáva i prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného konania, životného prostredia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií prostredníctvom Spoločného obecného úradu v Starej Bystrici. Prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, evidencie obyvateľstva vykonáva obec samostatne. Opatrovateľskú službu poskytuje prostredníctvo spoločného obecného úradu v Starej Bystrici. Obec v roku 2004 zriadila základnú školu s materskou školou, so súčasťou školská jedáleň. Nakoľko v obci Klubina boli iba 2 alokované triedy ZŠ, ktoré patrili pod Základnú školu v Starej Bystrici obec Klubina požiadala Ministerstvo školstva o zaradenie ZŠ s MŠ Klubina do siete škôl a od 1.9.2004 začala ZŠ s MŠ Klubina fungovať ako samostatný právny subjekt.

Základné ustanovenia

Orgánmi obce Klubina sú: Obecné zastupiteľstvo obce Klubina a starosta obce Klubina. Obecné zastupiteľstvo obce Klubina zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú: komisie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich pôsobnosti.

Identifikačné údaje

Názov: Obec Klubina Právna forma: obec – právnická osoba Adresa pre poštový styk: Obecný úrad Klubina č. 67, 023 04 Stará Bystrica IČO: 00314056 DIČ: 2020553051 Bankové spojenie: Prima banka a.s. Čadca číslo účtu: 7700135004/5600 Telefón: 041/4395123 E-mail: ou.klubina@stonline.sk, starosta@klubina.sk www.klubina.sk