V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

u t v á r a m na území obce Klubina 1 volebný okrsok pre voľby do orgánov samosprávy obcí a
u r č u j e m volebnú miestnosť sálu Obecného úradu v Klubina.

V Klubine, dňa 07. septembra 2018

Mgr. Božena Poliačková starostka obce