Podmienky platné  od 8. februára 2021

 Ako vyzerá domáca izolácia a čo robiť po pozitívnom teste.

  1. V období od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu do oznámenia výsledku testu je osoba povinná obmedziť kontakt s inými osobami a dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok !
  2.  Všetkým osobám pozitívnym na ochorenie sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Izolácia trvá po dobu 14 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom.
  3.  Izoláciu je po uplynutí 14-dňovej lehoty možné ukončiť, pokiaľ sa u osoby počas posledných troch dní nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia (zvýšená telesné teplota nad 37 °C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu). Ďalší test nie je potrebný.
  4.  V prípade, že sa u osoby objavil akýkoľvek z menovaných príznakov, izoláciu možno ukončiť až na základe rozhodnutia jej všeobecného lekára, ktorý posúdi, či je spôsobilá ukončiť izoláciu.
  5. Povinnosti osôb počas domácej izolácie:

• dodržiavať izoláciu a zdržiavať sa počas izolácie iba v mieste izolácie,

• zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,

• dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok,

• dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú v mieste izolácie,

 • ak izolovaný potrebuje bezodkladnú zdravotnú starostlivosť je povinný záchranárov či zdravotníkov informovať, že sa nachádza v izolácii,

• denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,

• denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,

• o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať telefonicky, emailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,

• bezodkladne po tom, čo jej bol oznámený pozitívny výsledok testu, oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky na účely testu.

Za úzky kontakt sa považujú:

• osoby, s ktorými ste strávili dlhší čas v jednej domácnosti, na pracovisku, v zasadačke a podobne,

• osobu, s ktorou ste boli tvárou v tvár (na vzdialenosť menšiu než meter), v blízkosti ktorej     ste kašlali a kýchali, alebo s ktorou ste mali fyzický kontakt kože na kožu,

              • osoby, s ktorými ste strávili viac než 15 minút vo vzdialenosti do dvoch metrov,

 • osoby, ktoré s vami cestovali v aute, alebo sedeli vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v       inom    dopravnom prostriedku.

  • Každý, kto prišiel do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá neskôr obdržala pozitívny výsledok testu na COVID-19 v období dvoch dní pred odberom vzorky do konca jej izolácie, musí podstúpiť karanténu. O svojej karanténe musí bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára , ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
  • Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osobu, ktorá v posledných troch mesiacoch prekonala ochorenie COVID-19, nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia a má o prekonaní ochorenia COVID-19 doklad. Ak sa u takejto osoby neobjavia žiadne nové klinické príznaky, nemusí sa po kontakte s pozitívnym podrobiť izolácii, karanténe a ani testovaniu. Karanténa sa začína :

a) od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte je osoba pozitívna na ochorenie,

b) ak sa aj napriek prekonaniu COVID-19 objaví po úzkom kontakte s pozitívnym čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia.

 Karanténa sa končí :

a) v prípade, ak sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok testu vykonaného najskôr v 8. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

b) ak test nebol vykonaný a počas doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

 c) v prípade, ak sa u osoby vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi túto osobu jej všeobecný lekár ako spôsobilú ukončiť karanténu.

               Postup v prípade spoločnej domácnosti s pozitívnym:                                                                                                           V prípade stáleho kontaktu osoby s pozitívnym (žijú v spoločnej domácnosti) sa za posledný                                          deň kontaktu považuje:                                                                                                                                                                    a) ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie vyskytol akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia,                                    5. deň od výskytu klinických príznakov ochorenia osoby pozitívnej na ochorenie,                                                              b) ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie nevyskytol žiadny z klinických príznakov ochorenia,                                5. deň od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu u osoby žijúcej s osobou pozitívnou na ochorenie v spoločnej domácnosti. V prípade členov spoločnej domácnosti úzkeho kontaktu pozitívne testovanej osoby nie je nutné, aby ako „kontakty kontaktu“  ihneď podstúpili karanténu. Je však nevyhnutné dbať na prísne hygienické pravidlá a  minimalizovať kontakt s ostatnými členmi domácnosti a inými ľuďmi. Ak bude mať úzky kontakt pozitívne testovanej osoby pozitívny výsledok, kontakt tohto kontaktu ide do  karantény a čaká ho testovanie.

  • Aké sú zásady domácej izolácie?

• počas domácej izolácie neopúšťajte miesto vášho pobytu. Obmedzte kontakty s inými osobami a neprijímajte návštevy.

• ak sa domáca izolácia vykonáva v rodinnom dome, je v poriadku tráviť čas na dvore či v svojej záhrade. V bytovom dome môžete ísť na svoj súkromný balkón.

• v prípade bytového domu možno rešpektovať nutné a krátke opustenie priestorov – (vyhodiť smeti, prebrať nákup, vyvenčiť psa) samozrejme, za nutnosti prekrytých horných dýchacích ciest, sociálneho odstupu a dezinfikovania rúk pred opustením bytu. Na opustenie bytového domu však treba mať relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény je otázne dokazovanie, že to bolo nevyhnutné opustenie miesta izolácie.

• nákupy si zorganizujte s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti, resp. služby samosprávy.

 • medzi základné preventívne opatrenia voči vírusovému ochoreniu patrí najmä dôsledné umývanie rúk vodou aj mydlom a časté, nárazové vetranie miestností.

 • kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu.

 • každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor, po použití je ich potrebné umyť v umývačke riadu alebo umyť ručne v teplej vode s detergentom.

• ideálnym riešením pre pozitívne testovaného člena rodiny je samostatná izba. Ak to nie je možné, izbu by nemal zdieľať s rizikovými osobami (starší ľudia, osoby s chronickými ochoreniami a oslabenou imunitou

 • kontakt s inými členmi domácnosti by mal byť minimálny.

• kúpeľňu by pozitívne testovaný mal používať ako posledný, následne ju umyť a dezinfikovať.

• v blízkosti iných ľudí treba nosiť rúško, pri kýchaní, kašľaní a smrkaní používať jednorazové papierové vreckovky, ktoré hneď po použití treba zahodiť do bezkontaktného odpadkového koša a umyť si ruky mydlom a vodou (najmenej 20 sekúnd), prípadne použiť alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky.

Miesto izolácie môže osoba pozitívna na ochorenie resp. aj osoba v karanténe opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

• nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe pozitívnej na ochorenie,

 • odberom vzorky biologického materiálu osobe pozitívnej na ochorenie v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19,

• nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ho osoba pozitívna na ochorenie nevie zabezpečiť prostredníctvom inej osoby; osoba v izolácii je pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb povinná mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, a dodržiavať hygienu rúk,

 • účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v izolácii nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v izolácii je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

Kedy je potrebné nosiť rúško .

V zmysle platnej legislatívy platí zákaz pohybovať sa v interiéroch budov (s výnimkou vlastnej domácnosti), prostriedkoch hromadnej dopravy a na verejnosti v exteriéroch bez prekrytia horných dýchacích ciest. Ústa aj nos musia byť prekryté rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou.

Podrobnejšie informácie nájdete na :

www.uvzsr.sk

www.korona.gov.sk