V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu dňa 29. októbra 2022, podľa § 169, ods. 6 volebného zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obce Klubina m e n u j e za 

zapisovateľku miestnej volebnej komisie p. EVU VLČKOVÚ, tel. č. 0948 397 733, e-mail: vlckova.evka1@gmail.com

Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. zapisovateľ miestnej volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie a plní funkciu jej odborného poradcu, prijíma kandidátne listiny v listinnej forme, ktoré je potrebné podať najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr do 30. augusta 2022).