V súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 2.3.2021, v súlade s uznesením Krízového štábu obce Klubina zo dňa 12.3.2021 a v súlade s usmernením RUVZ v Čadci bude Základná škola s materskou školou v Klubine pokračovať od 15.3.2021 v prezenčnom vyučovaní prednostne pre žiakov I. stupňa a deti MŠ zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu  hospodárstva a verejného života.                                                                                                                                                     

 Okres Čadca je od 15.3.2021je podľa nariadení MZ SR zaradený podľa COVID automatu  do IV. stupňa varovania. Z zmysle Usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 8.3.2021 k otváraniu škôl  je potrebné pri obnovení prezenčnej výučby dodržať podmienku testovania sa rodičov (zákonných zástupcov) pri prezenčnej výučbe. Platnosť testu pre IV. stupeň varovania je 7 dní.

Vážení rodičia, dovoľujeme si pripomenúť, že pri nástupe detí a žiakov do školy stále  platí:

  • Predloženie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti  Priloha_11a alebo Priloha_11c.
  • Negatívny výsledok testu jedného zákonného zástupcu dieťaťa na COVID 19 nie starší ako 7 dní, resp. Potvrdenie o výnimke.
  • Uvedené dokumenty je nutné predložiť v papierovej podobe pri nástupe žiaka do školy.

MŠ zostáva v prevádzke. Vzhľadom na aktuálnu situáciu odporúčame zvážiť účasť dieťaťa na prezenčnom vyučovaní v MŠ.  (V materskej škole pokračuje prezenčné vyučovanie pri dodržaní príslušných opatrení.

Vážení rodičia ďakujeme, že v priestoroch MŠ dodržiavate nastavené hygienické opatrenia a rešpektujete pokyny zamestnancov  MŠ. V zmysle vyhlášky UVZ-SR je do priestorov  MŠ zakázaný vstup osobám bez platného negatívneho výsledku testu, prípadne potvrdením o výnimke).

Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup, trpezlivosť a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole tak, aby sme zamedzili šíreniu ochorenia COVID-19.

Ďalšie informácie:

  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo  príslušným regionálnym hygienikom.
  • Žiaci prvého stupňa aj keď dosiahli vek 10 rokov sa netestujú.
  • Stále platia aktuálne hygienické opatrenia pre prezenčné vyučovanie v škole.

Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám sledovať webovú stránku školy www.zsklubina.sk,  webovú stránku obce www.klubina.sk a oznamy od učiteľov. 

V Klubine, dňa 12.3.2021