Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Klubina v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) a v zmysle VZN Obce Klubina č.1/2015 oznamuje rodičom budúcich prvákov,

    že zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční dňa 13. apríla 2021 v čase od 12.00 hod do 16.00 hod v budove základnej školy

Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení. 

V prípade organizačných zmien pri zápise z dôvodu epidemiologických opatrení Vás bude informovať. 

Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doložte vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia  o prijatí dieťaťa do základnej školy,  najneskôr do 15. júna 2021.

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a doniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča, kartičku poistenca dieťaťa, ak je dieťa zdravotne postihnuté aj doklad o zdravotnom postihnutí a poplatok 15 EUR na zakúpenie pracovných zošitov  pre budúcich prvákov.

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, ktoré k 31.08.2021 dovŕši šesť rokov. Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015a deti,  ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky. 

 Zapisujeme aj deti z iných obvodov na základe rozhodnutia zákonného zástupcu dieťaťa. V prípade ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ Základnej školy s materskou školou rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (podľa predošlej legislatívy „Odklad povinnej školskej dochádzky“) na základe (§28a, ods. 3, školského zákona):

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
  • s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

V Klubine dňa 9.3.2021

Mgr. Miriam Dudeková

 riaditeľka školy