Obec KLUBINA, Obecný úrad Klubina 67, 023 04, okres Čadca

IČO: 00314 056              tel. č.:  041/4395 123, 0918 562 896         

e-mail: obec@klubina.sk starosta@klubina.sk

DIČ: 2020553051                                                                                         

Č. j: 61/2022   V Klubine, 22.02.2022

Vec: Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Klubina za rok 2021

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám obec Klubina predkladá informácie  o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

                                  65 713,00
ÚVKO = ————————————————- x 100% = 40,15%
                            65 713 + 97 950

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2022:  18,00 €/tona.

S pozdravom

Mgr. Božena Poliačková

starostka obce

Prílohy:

  • výpočet úrovne vytriedenia KO obce Klubina