Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Klubina.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Klubine o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Bc. Pavol Kubica.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Klubina uvoľnila zvolená poslankyňa Mgr. Božena Poliačková, a to písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa 14. novembra 2018.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Klubine, 15.11.2018