Vážení rodičia,

spracovali sme pre Vás prehľadnú formu opatrení vyplývajúcich z uznesenia vlády č. 77/2021 zo dňa 5.2.2021.

Otvorenie škôl a školských zariadení od 8.2.2021

Na základe vyhlásenia MŠVVaŠ zo dňa 3.02.2021 a 5.2.2021 sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 nasledovne:

Materská škola v Klubine

Vyučovanie bude prebiehať prezenčne pre všetky deti zapísané do MŠ, podmienkou je test zamestnancov a zákonného zástupcu dieťaťa

Základná škola v Klubine

  • Vyučovanie bude prebiehať prezenčne, podmienkou je test zamestnancov a zákonného zástupcu žiaka

otestovaný musí byť jeden zákonný zástupca dieťaťa

 V prípade, ak zákonný zástupca žiaka ZŠ, dieťaťa MŠ neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania:

  • škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
  • zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré však bude v obmedzenom režime (bez online hodín, formou písomných zadaní a domácich úloh. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
  • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka
  • zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.
  • zákonný zástupca pri nástupe dieťaťa do MŠ a žiaka do ZŠ predloží Cestne_vyhlasenie_rodic_k_8.2.2021.docx  s kópiou negatívneho spracovania výsledku testu  nie starším ako 7 dní 
  • ak zákonný zástupca prekonal v predchádzajúcich troch mesiacoch ochorenie COVID-19 testovania sa zúčastniť nemusí –  k čestnému vyhláseniu priloží kópiu  lekárskeho potvrdenia o prekonaní ochorenia, alebo certifikát potvrdzujúci pozitívny výsledok testu.
  • žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď dosiahli vek 10 rokov
  • v prípade, že sa rodič nezúčastní na testovaní a žiak nenastúpi na prezenčnú formu vyučovania v škole, pokračuje v dištančnom spôsobe vyučovania, ktoré však bude vo forme a miere, akú dokáže zabezpečiť škola (bez online hodín, formou písomných zadaní a domácich úloh).

Školská jedáleň bude poskytovať stravu iba pre deti MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorí sa zúčastnia na vyučovaní. Deti MŠ a žiakov ZŠ  je potrebné  prihlásiť na obedy.  

Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy a oznamy od triednych učiteľov.

Vážení rodičia, ďakujeme Vám za pochopenie  a trpezlivosť.

Mgr. Miriam Dudeková, riaditeľka škôl