Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre referendum v roku 2023

ou.klubina@gmail.com

V Klubine, dňa 14.11.2022

Mgr. Božena Poliačková, starostka obce