ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov rozhoduje takto:

 1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných
  školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
 2. V materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje
  prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok.
 3. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v
  druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).
 4. Mení rozhodnutie č. 2020/18259:3-A1810 takto:
  slová „č. 32/2020“ sa v celom texte rozhodnutia nahrádzajú slovami „č. 39/2020“.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia
príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
Odôvodnenie:
Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú vzhľadom na
vývoj epidemiologickej situácie.

Tieto informácie nájdete aj v priloženom dokumente: