V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady SR zo dňa 08.06.2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

u t v á r a m

na území obce Klubina 1 volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí a na

základe rozhodnutia prednostu Okresného úradu Čadca zo dňa 21.07.2022 sa

u r č u j e,

že Obecné zastupiteľstvo v Klubine bude mať vo volebnom období 2022-2026 päť poslancov, ktorí budú zvolení v 1 volebnom obvode utvorenom pre celú obec Klubina.

V Klubine, dňa 22.07.2022

Mgr. Božena Poliačková, starostka obce