V zmysle rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky zo dňa 04.11.2022 o vyhlásení referenda

u t v á r a m

na území obce Klubina 1 volebný okrsok pre referendum a

u r č u j e m

volebnú miestnosť sálu Obecného úradu v Klubine, Klubina č. 67.

V Klubine, dňa 09.11.2022

Mgr. Božena Poliačková, starostka obce