V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady SR zo dňa 08.06.2023 o vyhlásení volieb

do Národnej rady Slovenskej republiky

u t v á r a m

na území obce Klubina 1 volebný okrsok pre voľby do Národnej rady SR

u r č u j e m

volebnú miestnosť sálu Obecného úradu v Klubine, Klubina č. 67.

V Klubine, dňa 22.06.2023

Mgr. Božena Poliačková, starostka obce