V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady SR zo dňa 08.06.2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

u t v á r a m

na území obce Klubina 1 volebný okrsok pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do samosprávnych krajov a

u r č u j e m

volebnú miestnosť sálu Obecného úradu v Klubine, Klubina č. 67.

V Klubine, dňa 08.08.2022

Mgr. Božena Poliačková, starostka obce