V zmysle ROZHODNUTIA PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SR zo dňa 10.01.2019 o vyhlásení volieb prezidenta SR

u t v á r a m na území obce Klubina 1 volebný okrsok pre voľby prezidenta Slovenskej republiky a
u r č u j e m volebnú miestnosť sálu Obecného úradu v Klubine.

V Klubine, dňa 25. januára 2019

Mgr. Božena Poliačková starostka obce