KRÍZOVÝ ŠTÁB OBCE KLUBINA

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu platí, že celá Slovenská republika je vo IV. stupni varovania COVID AUTOMATU. Obec Klubina sa od 15.03.2021 nachádza v čiernom okrese a z dôvodu, že nebolo vydané žiadne rozhodnutie RÚVZ v Čadci, krízový štáb Obce Klubina prijal nasledovné uznesenie a nariadenie :

Uznesenie zo dňa 12.03.2021 k prevádzke školského vyučovania na území Obce Klubina

  • SCHVAĽUJE

pokračovať vo vyučovacom procese v školách a školských zariadeniach od 15.03. 2021 na základe Rozhodnutia ministra školstva SR č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021, ktoré obnovuje prezenčné vyučovanie  pre všetky deti v MŠ a všetkých žiakov roč. 1.-4. v ZŠ a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021, ktoré obnovuje prezenčné vyučovanie detí MŠ a žiakov roč. 1.-4.v ZŠ „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce“.

  • NARIAĎUJE 

riaditeľke školy a školského zariadenia v Klubina, zabezpečiť fyzickú kontrolu podmienok, aby deti a žiaci mohli prísť do školy alebo školského zariadenia za účelom absolvovania prezenčnej formy vzdelávania, teda je potrebné, aby spĺňali podmienky uznesenia vlády č. 123/2021 z 28. februára 2021, z čoho vyplýva aj podmienka testovania jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti, čo je uvedené aj v COVID AUTOMATE a zohľadňuje to aj vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021,ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Taktiež oboznámiť zamestnancov školy a školského zariadenia s platnosťou uznesenie vlády  č. 123/2021 z 28. februára 2021.

  • ODPORÚČA

riaditeľke školy, prednostne zabezpečiť vzdelávanie pre detí zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

   Mgr. Božena Poliačková

  predseda krízového štábu