do Európskeho parlamentu 2024

u t v á r a m

na území obce Klubina 1 volebný okrsok pre voľby do Európskeho parlamentu 2024

u r č u j e m

volebnú miestnosť sálu Obecného úradu v Klubine, Klubina č. 67.

V Klubine, 04.03.2024

Mgr. Božena Poliačková, starostka obce