V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady SR zo dňa 08.01.2024 o vyhlásení volieb

prezidenta Slovenskej republiky

u t v á r a m

na území obce Klubina 1 volebný okrsok pre voľby prezidenta SR

u r č u j e m

volebnú miestnosť sálu Obecného úradu v Klubine, Klubina č. 67.

V Klubine, 19.01.2024

Mgr. Božena Poliačková, starostka obce