Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky  v roku 2020 

ou.klubina@gmail.com

V Klubine, dňa 21.10.2019

Mgr. Božena Poliačková, starostka obce