Drahí farníci, občania, milí priatelia!

V súvislosti s prebiehajúcou pandémiou koronavírusu všetkých farníkov úctivo prosím a vyzývam, aby sme všetci starostlivo dodržiavali nariadenia a obmedzenia štátnych úradov a miestnych samospráv. Niektoré nariadenia a obmedzenia môžu byť pre nás bolestné, avšak slúžia pre dobro nás všetkých; chápeme, že tieto opatrenia si vyžaduje naliehavý všeobecný záujem na ochranu verejného zdravia ľudí.

Nemôžeme konať verejné zhromaždenia. Obmedzenia platia aj pre pohreby. Uvedomujeme si existujúce vysoké riziko, že v súvislosti s konaním hromadných podujatí, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. Opatrenie týkajúce sa zákazu hromadných podujatí je jedným z najefektívnejších opatrení na zabránenie šírenia vírusu. Preto je potrebné obrady usporadúvať iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb, t. j. obmedziť rozsah účastníkov výlučne na blízke osoby, resp. najbližších príbuzných (cca do 10 osôb).

Pohreb sa preto v tejto vážnej situácii stáva súkromnou záležitosťou najbližšej rodiny. Pohrebné obrady sa konajú len na jednom mieste, pri hrobe, a to za účasti len najužšieho okruhu príbuzných, bez účasti verejnosti, s prísnym dodržiavaním pravidiel ochrany seba a iných. Rúško na tvári u všetkých je samozrejmosťou.

Preto vás dôrazne žiadam, vyzývam a snažne prosím, buďme aj v tejto veci disciplinovaní, rešpektujme toto dočasné obmedzenie podobne ako rešpektujeme nemožnosť zúčastňovať sa svätej omše v kostole.

Hoci ide o bolestné chvíle pre pozostalých, vyhnime sa podávaniu rúk a podobným prejavom sústrasti. Sústrasť a úctu voči zosnulému i voči pozostalej rodine môžeme vhodne prejaviť inými spôsobmi, najmä modlitbou, pozdravmi cez sociálne siete a podobne.

Majme v úcte a chráňme život svoj, svojich blízkych i tých, ktorí ho v týchto dňoch nasadzujú v službe pre iných, a to aj službami pri zabezpečovaní pohrebu.

Ďakujem vám.