Vážení občania – majitelia a držitelia psov,
žiadame Vás o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a príbytkoch, nakoľko ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov našej obce.

Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z. v platnom znení, je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný !!!!!

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi k odchytu psov na náklady majiteľov a držiteľov psov.