Vážení občania,
aj touto cestou Vám predkladám informáciu o začatí realizácie gravitačnej (samospádovej) kanalizácie v našej obci, ktorá sa bude budovať v celej Bystrickej doline, meste Krásno nad Kysucou a obci Oščadnica.Na konci tohoto oznamu nájdete priloženú „Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy”, medzi spoločnosťou SEVAK, a.s. Žilina (ako budúci prevádzkovateľ kanalizácie) a Vami, ktorú je potrebné v dvoch vyhotoveniach podpísať a v termíne do 30.4.2018 priniesť späť na Obecný úrad Klubina.

OTÁZKY K ZMLUVE:

 • 1. ČOHO SA ZMLUVA TÝKA?
  Touto zmluvou sa zaväzujete, že keď budú vybudované všetky zberače kanalizácie, dobrovoľne sa ku kanalizácií pripojíte. Ak túto zmluvu podpíšete, bude Vám vybudované odbočenie zo zberača smerom k Vášmu pozemku, resp. k rodinnému domu. Poznamenávam, že iba odbočenie. Ak túto zmluvu nepodpíšete, nič sa nedeje, ale v budúcnosti Vás čakajú väčšie komplikácie pri pripojení na verejnú kanalizáciu, pretože všetky miestne komunikácie budú vyasfaltované a rozkop cesty bude pre Vás veľmi nákladný (drahý – budete musieť vyasfaltovať veľkú plochu miestnej komunikácie na vlastné náklady). Ďalšia povinnosť, ktorá na Vás čaká, ak sa nepripojíte na kanalizáciu je, že zo zákona o odpadoch Vám vyplýva POVINNOSŤ !!! každoročne sa preukazovať (doklad o zlikvidovaní splaškových vôd vystavený odborne spôsobilou osobou – ČOV) na obecnom úrade ako likvidujete splašky z Vášho rodinného domu resp. nehnuteľnosti. Pri nesplnení tejto povinnosti Vám hrozí pokuta do výšky 330 €.
 • 2. KTO HRADÍ PRÍPOJKU OD ODBOČKY K RODINNÉMU DOMU (K ŽUMPE)?
  Tieto náklady si hradí každý vlastník nehnuteľnosti z vlastných zdrojov. To znamená, že si sami musíte vykopať rigol pre vloženie kanalizačnej rúry až k Vašej žumpe. Vedenie obce bude komunikovať aj s dodávateľmi stavby, s ktorými by sa dohodla aj možnosť, že si tieto služby výkopu a podkládky rúry objednáte u nich. Samozrejme, čím viac občanov to využije, tým by sa dala cena za výkop podkládky a následný zásyp znížiť.
 • 3. POVINNOSŤ NAPOJIŤ SA NA KANALIZÁCIU MAJÚ AJ TÍ OBČANIA, KTORÍ MAJÚ VYBUDOVANÚ DOMOVÚ ČISTIČKU ODPADOVÝCH VÔD?
  Závisí od rozhodnutia, ktorým Vám bola čistička povolená do užívania od Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie. Je potrebné, aby ste si toto povolenie skontrolovali a v podmienkach užívania zistili, či ČOV máte povolenú ako stavbu dočasnú na 10 rokov, resp. máte podmienku, že po vybudovaní verejnej kanalizácie máte povinnosť sa pripojiť. V týchto prípadoch sa musíte pripojiť.
 • 4. KEDY SA ZAČNE?
  Termín začatia realizácie: máj – júl 2018
  Ukončenie stavebných prác: august – september 2020
  Zhotoviteľ stavby bude pred realizáciou jednotlivých kanalizačných stôk oslovovať obyvateľov danej lokality, ktorí budú mať podpísané Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy, kde sa v rámci ich pozemku upresní trasa prípojky a umiestnenie odbočenia pre ich nehnuteľnosť.

Kto je investor: Investorom stavby sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina.
Kto je zhotoviteľ stavby: Združenie zhotoviteľov STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. Bratislava, INPEK, s. r. o. Nitra a ARPROG, a. s. Poprad.
Kto je stavebný dozor: firma AMBERG Engineering, Slovakia s. r. o. Bratislava.

 • Vážení občania,
  dovoľte mi vysloviť svoj osobný názor a odporučenie, aby ste „Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy” podpísali a tak sa vyhli zbytočným komplikáciám, ktoré Vás môžu v budúcnosti pri zriadení kanalizačnej prípojky postretnúť, a vyhli sa tak aj povinnostiam, ktoré Vám vyplývajú zo zákona o odpadoch. Na záver Vás chcem poprosiť o ohľaduplnosť, trpezlivosť a pevné nervy, pretože v najbližších rokoch nás čakajú rozkopané cesty, miestne komunikácie a chodníky.

Príloha: Zmluva_o_uzavreti_buducej_zmluvy